Kleurrijk verbinden


Strategisch beleidsplan

Wie zijn wij?

Wij zijn een stichting voor voortgezet onderwijs met 12 scholen en 24 locaties in de Achterhoek. Circa 14.000 leerlingen gaan bij ons naar school. Iedere leerling voor voortgezet onderwijs kan een passende opleiding bij ons volgen. Met ruim 1.650 medewerkers bieden we praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium aan. Onze scholen onderscheiden zich van elkaar, ieder met een eigen sfeer, profiel en levensbeschouwing, elk met een eigen kleur.

Kleurrijk verbinden

Verschillen zien wij als waardevol en noodzakelijk. We geven ruimte aan eigenheid. Ieder mens is uniek en heeft potentieel. Met respect voor die verschillen werken we samen en richten we ons onderwijs zo in dat die de behoeften van onze regio dient. Wij koesteren de variëteit aan mensen en scholen in het besef dat we elkaar nodig hebben. We geven ruimte aan scholen en stimuleren een kleurrijk scholenpalet. Kleurrijk van school tot school en kleurrijk binnen de school.

lees meer
Elke school heeft een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die daarbij past. Scholen hebben passende beleidsvrijheid waar het gaat om onderwijs, het schooldeel van personeelsbeleid en -management, de verdeling van de beschikbaar gestelde financiële middelen en de inrichting van de eigen organisatie. De rector of directeur zien we als een integraal leider die de onderwijsopdracht van zijn of haar school realiseert. We verwachten van teams en medewerkers in onze scholen een zo groot mogelijk eigenaarschap voor wat we doen en hoe we het doen; eigenaarschap in de zin van uit overtuiging verantwoordelijkheid (willen) dragen.Sommige verantwoordelijkheden maken we beter gemeenschappelijk waar dan alleen. Onze scholen leveren een faire en solidaire bijdrage aan de belangen van het geheel en van elkaar. De dialoog en het samen leren met de ander versterkt en verrijkt ons, verhoogt onze kwaliteit en geeft richting aan gezamenlijkheid, aan verbinding.

lees meer
We investeren optimaal in ons primaire proces, in balans met een compacte en krachtige ondersteuningsorganisatie, die zo efficiënt en effectief mogelijk is ingericht. We nemen besluiten om vanwege onze leerlingen onderwijsaanbod samen te voegen of te concentreren, omdat niet ‘het instituut’ telt maar zijn functionaliteit.

Verschil en verscheidenheid vormen de kern van succesvol onderwijs

(Joshua Gieling Fitch 1824 - 1903)

Onze missie

Samen staan we voor kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs, zo thuisnabij, kleinschalig en effectief mogelijk georganiseerd. Het motto van Achterhoek VO is ‘ruimte om te leren’. Onze missie luidt:

 1. Wij zijn school om jonge mensen een klimaat en een leeromgeving te bieden, waarin zij zich als mens kunnen ontplooien naar hun mogelijkheden.
 2. lees meer

  Het gaat hier om het zich ontplooien in hun mens-zijn, zelfvertrouwen opdoen, omgaan met teleurstellingen en verlies, zichzelf en hun talenten leren kennen, leren vragen stellen en reflecteren, zichzelf als puber begrijpen en aanvaarden, leren keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen, omgaan met hun emoties en de invloed ervan op hun gedrag, weerbaar worden. 3. Wij zijn school om jongeren te leren zich te verhouden tot anderen en tot het andere.
 4. lees meer
  “Hoe leer ik omgaan met klasgenoten, buurtgenoten, collega’s, medestudenten. Hoe verhoud ik mij in gelijkwaardigheid tot hen? Hoe neem ik mijn plaats in onze democratie in en hoe draag ik bij aan het ontwikkelen van onze rechtsstaat? Hoe plaats ik ander gedachtegoed dan het mijne? Hoe beweeg ik mee of juist niet met de veranderende tijd? Hoe leer ik me te verhouden tot vraagstukken als milieu, arm en rijk, en veiligheid in de wereld?” Ontplooiing en ontwikkeling van de jongere als uniek mens, moet hand in hand gaan met respect voor anderen en het andere.


 5. Wij zijn school om leerlingen te kwalificeren voor vervolgstudie en beroep.
 6. lees meer
  We leren kennis en vaardigheden, stimuleren tot een lerende houding en begeleiden tot het zich eigen maken van waarden die passen bij leren en werken.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden vormen ons DNA. Ze zijn bepalend voor wie we zijn en willen zijn. En dat is niet vrijblijvend. We geloven in voorbeeldgedrag: bestuur en directies laten het gedrag zien dat ze verwachten van medewerkers en medewerkers laten dit weer zien aan leerlingen. Zo komen de kernwaarden tot leven in de dagelijkse praktijk. De vijf kernwaarden zijn:

kernwaarden

lees meer

Onze kernwaarden

Wat is ons moreel kompas?

Met de missie verwoorden we ons ‘waartoe?’. Maar op basis van welke waarden nemen we besluiten? Waaraan toetsen we die? Waar spreken we elkaar op aan?

 • Persoonlijk leiderschap
  “Ik geef in de eerste plaats leiding aan mezelf, aan mijn drijfveren, aan de wijze waarop ik in het leven sta en me met anderen verbind. Ik ben verantwoordelijk voor en eigenaar van mijn leerproces, mijn ontwikkeling en mijn loopbaan. Ik ben me bewust van mijn talenten en van mijn emoties, weet te reflecteren en ben verantwoordelijk voor dat innerlijke proces in mijzelf.” • Ik ben, omdat wij zijn
  “Ik maak deel uit van gemeenschappen, zoals de gemeenschap van de klas, de school, het team, de familie, het geloof, de buurt, de streek, de sportclub, de muziekvereniging, Achterhoek VO, Nederland, de wereld. Ik verbind mijn belangen met die van de gemeenschap. Ik realiseer me terdege dat ik ben, omdat wij zijn en handel vanuit die gedachte.” • Duurzaamheid
  “Ik houd bij het nemen van besluiten rekening met de lange termijn. Mijn besluiten zijn gericht op duurzame werking in plaats van op ‘snelle tevredenheid’. Ik prefereer organische ontwikkeling met draagvlak en eigenaarschap van betrokkenen boven korte-termijn-besluiten. Ik neem draagvlak en co-creatie serieus en daarmee de werkelijke kans op succes. Ik houd bij mijn besluiten rekening met de gevolgen ervan voor milieu en samenleving.” • Rekenschap
  “Ik ben aanspreekbaar op mijn handelen. Ik verantwoord me naar mijn opdrachtgever, naar mijn collega, naar mijn team, naar mijn leerlingen en naar mezelf. Ik heb iets uit te leggen en ben daartoe bereid.” • Verandervermogen
  “Ik weet dat de samenleving sterk en in een hoog tempo verandert, op weg is naar een tijdperk dat ik niet ken en waarvan ik me deels geen voorstelling kan maken. Dat vraagt van mij het vermogen me aan relevante ontwikkelingen aan te passen, veerkrachtig te zijn en proactief. Ik leer daarop attent te zijn en ik ga mee in wat mij en ons sterker maakt.”Deze kernwaarden zijn er voor allen: leerling, leraar, onderwijsondersteuner, directeur, rector, bestuurder, toezichthouder. Zij verbinden ons. De school-specifieke kernwaarden passen binnen dit kader.

Verwondering is het begin van alle wijsheid

(Aristoteles)

Onze visie op onderwijs

Onze scholen bieden leerlingen in de eerste plaats een veilige leef- en leeromgeving. Wij doen recht aan verschillen tussen leerlingen. Goede kwaliteit van de leeropbrengsten, ook in het kwaliteitsoordeel van de onderwijsinspectie vinden we vanzelfsprekend. Onze scholen blinken uit in wat men wel de ‘kleine kwaliteit’ noemt: doen wat je belooft, de organisatie van alledag op orde, attente communicatie, persoonlijke aandacht, begrip voor omstandigheden en complimenteren.

In het ontwikkelen van eigentijds onderwijs met een meer actieve rol voor leerlingen, geven wij het goede voorbeeld. Leren vindt zichtbaar plaats in samenspel met de maatschappelijke omgeving. Daarom innoveren we in samenspraak met belanghebbende organisaties, onze doelgroepen en onze samenwerkingspartners uit alle relevante onderwijssectoren.

lees meer

We doen recht aan verschillen tussen leerlingen door ons onderwijs mede op het individu te richten en brengen dat in balans met het leerlingen laten ervaren, dat je om te leren soms tegenzin moet overwinnen, en dat dit waardevol kan zijn. We richten het onderwijs zo in dat leerlingen zich goed kunnen toerusten voor de wereld van morgen. We vinden het belangrijk, dat jongeren zich gezien en erkend voelen. Daarom zorgen we voor de menselijke maat: kleinschaligheid als locatie, of kleinschalig georganiseerd.

Er zit een briljant kind opgesloten in iedere leerling

(Kanamori, 1946-heden)

Ons personeelsbeleid

Goed onderwijs begint met goede leraren, die naast vakkennis en kunde in staat zijn normen en waarden aan leerlingen door te geven. Om te leren en je te ontwikkelen is de kwaliteit van de relatie met leraren en medewerkers in de school essentieel. Op onze scholen werken bevlogen vakmensen: als vakdocent én pedagoog, onderwijsondersteuner, teamleider, directeur, rector en bestuur; mensen met een professionele rolopvatting. De kwaliteit en de professionele ontwikkeling van al onze medewerkers is de belangrijkste voorwaarde tot het welslagen van onze missie. Daarop is ons personeelsbeleid gericht. Persoonlijk leiderschap, op alle niveaus van de organisatie is daarbij cruciaal. Voor onze missie is een lerende, co-creërende cultuur essentieel. We willen ons daarom ontwikkelen in de richting van een lerend systeem, een cultuur en organisatievormen waarin het met en van elkaar leren vanzelfsprekend is.

lees meer

Ook binnen ons onderwijs willen we stappen zetten in de richting van:

 • het vestigen van een verbetercultuur en –structuur;
 • het (veel) veerkrachtiger in staat zijn ons aan te passen aan (ook lokaal) veranderende omstandigheden;
 • het onze medewerkers zich in die richting laten (op)scholen en ontwikkelen, waarbij we ook ruimte geven aan eigen scholingskeuzes;
 • het ontwikkelen van een cultuur waarin alle generaties zich thuis voelen.


Communicatie en rekenschap

Wij communiceren proactief en transparant. Daarom zijn alle relevante documenten op onze open websites toegankelijk. In onze jaarverslagen vermelden wij onze successen en onze leerpunten. Wij communiceren zoveel mogelijk op eigentijdse wijze. We hechten aan de dialoog of het ‘goede gesprek’ over wat we leren van wat we van plan waren, hoe we handelden en tot welk resultaat het leidde. We voeren het professionele gesprek over wat goed gaat en wat beter kan.

lees meer

Directeuren en rectoren verantwoorden zich in de jaarrekeninggesprekken en tweemaal per jaar via het directieverslag. Het schoolplan of strategisch plan van de school past binnen de kaders van dit strategisch beleidsplan. Rekenschap-in-documenten inspireert echter zelden. Daarom hechten we aan de dialoog. We voeren het professionele gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Audits, intervisie en visitaties binnen de stichting en met partners erbuiten passen bij onze vorm van verantwoording afleggen en zijn een belangrijk element van een op verbetering gerichte lerende cultuur.Wij geven adequate voorlichting over onze scholen aan (ouders van) aankomende brugklassers. Daarbij presenteren we ons binnen Achterhoek VO-verband als samenwerkende, gelijkwaardige scholen en zien wij af van op leerlingenwinst gerichte concurrentie. Wij besteden ons geld liever aan het onderwijs dan aan publiciteitscampagnes ter stimulering van de schoolkeuze.

Tell me and I'll forget
Show me and I may remember
Involve me and I learn

(Benjamin Franklin, 1706-1790)

Krimp

De krimp treft de Achterhoek eerder en sterker dan veel andere regio’s. Voor onze scholen verwachten we tussen 2015 en 2030 omstreeks 30% krimp. Een zo drastische, snelle en langdurige daling vraagt om tijdig anticiperen. Uitgangspunt voor Achterhoek VO zal zijn dat in vier regio’s toekomstbestendig onderwijs blijft bestaan:

 1. de regio Oost-Achterhoek
 2. lees meer
  In de regio Oost Achterhoek is het inrichten van een breed en dekkend onderwijsaanbod voor het Gerrit Komrij College en Schaersvoorde nu al een aandachtspunt, gelet op de ontwikkeling van het aantal leerlingen en van de bekostiging. In elk geval in de bovenbouw van het vwo zijn er te weinig leerlingen voor de drie vwo-afdelingen die beide scholen samen nog hebben. Achterhoek VO streeft na dat het Gerrit Komrij College en Schaersvoorde een optimale samenwerking opbouwen aangaande het vormgeven van de bovenbouwafdelingen en de organisatie- en ondersteuningsstructuur. Samenwerking en afstemming met Pronova Praktijkonderwijs en Marianum streven we evenzeer actief na.


 3. de regio Oude IJsselstreek
 4. lees meer
  In Oude IJsselstreek behoudt het Almende College voldoende leerlingenvolume voor een zelfstandige brede scholengemeenschap, indien de gebouwensituatie daartoe geschikt wordt gemaakt en een goede afstemming van leerlingenstromen met de regio Doetinchem tot stand komt.


 5. de regio Doetinchem
 6. lees meer
  In Doetinchem is het huidige aantal leerlingen op zichzelf toereikend voor drie scholengemeenschappen mavo-havo-vwo, maar in de periode 2017-2020 neemt dat aantal zo af, dat het opgaan van de huidige scholengemeenschappen in twee rond het einde van dit decennium noodzakelijk zal zijn. De te maken keuze ligt niet onmiddellijk voor de hand. Op denominatieve gronden is het logisch te streven naar een openbare en een confessionele school, maar de huidige verdeling van de leerlingen spreekt andere taal en het ‘logisch bij elkaar passen van schoolculturen’ mogelijk ook. In de komende drie jaar wordt helder in welk proces we tot welke keuze komen en we willen daarnaast intern en maatschappelijk draagvlak genereren.


 7. de regio Zutphen
 8. lees meer
  De situatie in Zutphen en omstreken is de meest lastige. Het aantal scholen is daar nu al te groot. We verwachten dat op termijn nog maar verantwoord ruimte zal zijn voor twee scholengemeenschappen, waarvan één breed. Complicatie is dat de huidige vier scholengemeenschappen onder vier verschillende besturen vallen. Achterhoek VO wil een verantwoorde bijdrage leveren aan de totstandkoming van samenwerking, samenvoeging en sanering van het onderwijsaanbod en ook aan het voortbestaan van openbaar en beroepsonderwijs. De vraag is nog of en in hoeverre deze ontwikkeling ook om participatie van 't Beeckland in Vorden zal vragen.

Voor de scholen voor praktijkonderwijs geldt dat ze bij gelijkblijvende bekostigingsvoorwaarden voldoende omvang behouden om te kunnen blijven voortbestaan. Dat is echter niet het geval, gelet op de negatieve verevening Passend Onderwijs, de bevriezing van het macrobudget praktijkonderwijs en het wetsontwerp dat overdracht van een deel van de bekostiging lwoo/praktijkonderwijs naar de samenwerkingsverbanden regelt. We doen onderzoek naar de toekomstperspectieven en dragen bij aan de landelijke discussie over de schadelijke bekostigingseffecten.

Waar staan we over vier jaar?

Over vier jaar is duidelijk te zien dat wij goed zijn in verbinding maken met elkaar en de maatschappelijke omgeving; in kansen benutten, zoals delen van expertise en benutten van schaalvoordeel; in het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod.

Over vier jaar blinken wij uit in transparantie, in authenticiteit, in herkenbaar zijn in wat we doen, in aandacht voor elke leerling. We zijn netwerkers pur sang, regionaal en landelijk.

Over vier jaar voelen leerlingen, ouders en medewerkers zich samen eigenaar van het onderwijs op onze scholen, die kunnen bogen op goede onderwijsresultaten in de volle breedte van hun missie. Wij vervullen een voorbeeldfunctie in eigenaarschap, in ruimte geven aan diversiteit, in het belang van leerling en regio integreren met het stichtingsbelang. De stichting als geheel is daarin uitgesproken krachtig en proactief.

Downloaden en printen

Strategisch Beleidsplan 2015-2019 (PDF, 3 MB)

Bezoekadres

Holterweg 119
7001 EK Doetinchem

Telefoon: 0314 - 394 181
E-mail: info@achterhoekvo.nl

Postadres

Postbus 429
7000 AK Doetinchem