Arbeidsvoorwaarden en regelingen medewerkers Achterhoek VO

Goed onderwijs begint bij goede docenten, die naast vakkennis en kunde in staat zijn normen en waarden aan leerlingen door te geven. Op onze scholen werken bevlogen vakmensen: als vakdocent én pedagoog, onderwijsondersteuner, teamleider, directeur, rector en bestuur; mensen met een professionele rolopvatting. De kwaliteit en de professionele ontwikkeling van al onze medewerkers is de belangrijkste voorwaarde voor het welslagen van onze missie. Daarop is ons personeelsbeleid gericht. Regelmatig wordt op schoolniveau via tevredenheidsenquêtes, functionerings- en/of ontwikkelingsgesprekken nagegaan in hoeverre hiervan sprake is. Op alle medewerkers van Achterhoek VO is de CAO VO van toepassing. Daarnaast kent Achterhoek VO aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Hieronder volgt een korte samenvatting van de regelingen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de P&O’er van de school.

 

Samenvatting secundaire arbeidsvoorwaarden Achterhoek VO

 

Mobiliteitsbeleid
Met het formuleren van mobiliteitsbeleid wil Achterhoek VO bijdragen aan enerzijds de ontwikkelingen in de scholen en anderzijds de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
‘Ruimte om te leren’ en ‘de juiste man/vrouw op de juiste plaats’ zijn daarbij de uitgangspunten. Die juiste ‘plaats’ is wat Achterhoek VO betreft geen vast gegeven. Eenmaal benoemd op een school betekent niet dat de medewerker altijd op die school werkzaam zal blijven. De afspraken die hiermee samenhangen zijn vastgelegd in dit beleidsdocument.


Regeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Achterhoek VO vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond blijven, maar we weten dat dit helaas niet voor iedereen realiseerbaar is. Als werkgever willen we je ondersteunen bij het voorkomen van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat we een collectieve inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten. De collectieve regeling van Achterhoek VO bestaat uit een verzekering die een uitkering geeft bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (0-80% arbeidsongeschikt).

 

Regeling vakbondscontributie
Medewerkers die lid zijn van een vakbond hebben de mogelijkheid om een deel van de eindejaarsuitkering in te zetten voor de betaling van de vakbondscontributie. 

 

Fietsregeling
Deze regeling maakt het mogelijk een deel van de vakantie- en/of eindejaarsuitkering in te zetten voor de aanschaf van een fiets (tot een maximum van € 749,00) en voor met de fiets samenhangende zaken (fietsbonnen € 240 + onbeperkt verzekering).

 

Regeling beeldschermbril
Deze regeling ‘toekenning vergoeding beeldschermbril’ is bedoeld voor medewerkers die beeldschermwerk verrichten. Er geldt een maximumvergoeding van € 250, maximaal eens in de drie jaar.

 

Sportregeling
Via deze fiscale uitruilregeling kan een medewerker voordeliger sporten. Tot een maximum van € 100,00 per jaar wordt het abonnementsgeld met verrekend met de eindejaarsuitkering, wat een belastingvoordeel van gemiddeld 40% oplevert.

 

Regeling reiskosten
In deze regeling zijn de afzonderlijke bepalingen, betrekking hebbende op de verschillende soorten reiskosten, vastgelegd.

 

Uitruilregeling reiskosten
Deze regeling is van toepassing op medewerkers die in dienst zijn van Achterhoek VO. De fiscale regelgeving biedt de werkgever de mogelijkheid om € 0,19 per km belastingvrij te vergoeden voor reizen woon-werkverkeer. Deze vergoeding is ruimer dan de vergoeding volgens de CAO. De kern van de regeling is dat medewerkers van Achterhoek VO in het fiscale kalenderjaar kunnen profiteren van een extra vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer tot € 0,19 per km door een bedrag van gelijke hoogte in mindering te brengen op hun structurele eindejaarsuitkering.

 

OV overeenkomst Arriva
Medewerkers van Achterhoek VO komen in aanmerking voor korting op jaarabonnementen voor openbaar vervoer in de Achterhoek. Op de website van Arriva vind je meer informatie: https://www.arriva.nl/scholen/achterhoekvo.htm. Op de pagina voor jouw school vind je onderaan een formulier. Daar kun je je gegevens invullen. Je hebt een persoonlijke ov-chipkaart nodig.

 

Regeling vergoeding kosten VOG
De Verklaring Omtrent Gedrag is een verplicht document voor alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die werkzaamheden verrichten binnen een van de scholen van Achterhoek VO. De kosten hiervan kunnen worden gedeclareerd.

 

Regeling vergoeding tweede correctie
Deze regeling biedt een tegemoetkoming in gemaakte kosten. Je ontvangt per gecorrigeerd examen een vergoeding van € 2,00 netto.

 

ABP-spreekuren
Medewerkers kunnen MijnABP raadplegen en zelf berekeningen maken op basis van hun pensioenwensen ten aanzien van de toekomst. Achterhoek VO biedt haar medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van een  gesprek met een pensioendeskundige van het ABP. In een half uur wordt een duidelijk beeld geschetst over de individuele situatie. In het spreekuur wordt de vraag beantwoord hoe het inkomen ervoor staat als de medewerker wil stoppen met werken of als deze onverhoopt arbeidsongeschikt wordt. 
 

Downloads

Om de website van Achterhoek VO goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ga verder »